BI

본문 바로가기

BI

BI

BI 의미

정원 형태의 C를 심볼로하여 다양한 형태와 컬러의 패턴을 적용하여, 정직한 형태의 둥근 원 안에 담긴 다양한 시민이 어우러지는 이미지를 표현하였습니다.
어플리케이션으로는 심볼과 심플한 도형을 활용한 패턴으로 세련되고 감각적인 표현이 가능합니다.

심벌마크 가로형

전용컬러

- Main color

 • Spot color - PANTONE 3035C
 • RGB - R0 / G63 / B82
 • CMYK - C100 / M66 / Y48 / K38
 • Web color - #003f52
 • Spot color - PANTONE 7714C
 • RGB - R0 / G118 / B128
 • CMYK - C100 / M35 / Y46 / K10
 • Web color - #007680
 • Spot color - PANTONE Bright red C
 • RGB - R239 / G634 / B42
 • CMYK - C0 / M90 / Y95 / K0
 • Web color - #ef402a
 • Spot color - PANTONE 333C
 • RGB - R92 / G196 / B183
 • CMYK - C60 / M0 / Y35 / K0
 • Web color - #5cc4b7
 • Spot color - PANTONE 109C
 • RGB - R255 / G10 / B4
 • CMYK - C0 / M16 / Y100 / K0
 • Web color - #ffd204

- Sub color

 • Spot color - PANTONE 7540C
 • RGB - R77 / G80 / B85
 • CMYK - C68 / M59 / Y52 / K33
 • Web color - #4d5055
 • Spot color - PANTONE 7527C
 • RGB - R0218/ G211 / B197
 • CMYK - C14 / M13 / Y21 / K0
 • Web color - #dad3c5
 • Spot color - PANTONE 414C
 • RGB - R171 / G170 / B159
 • CMYK - C35 / M28 / Y36 / K0
 • Web color - #abaa9f
 • Spot color - PANTONE 873C
 • RGB - R140 / G110 / B73
 • CMYK - C39 / M51 / Y76 / K19
 • Web color - #8c6e49
 • Spot color - PANTONE 877C
 • RGB - R140 / G145 / B146
 • CMYK - C48 / M37 / Y38 / K2
 • Web color - #8c9192

충남정보문화산업진흥원
천안문화도시센터 [31129] 충남 천안시 동남구 명동길 36 (오룡동 20-1)아산분원 [31470] 충남 아산시 배방읍 희망로46번길 45-11, 2층 TEL 041-902-9912E-mail ccc.doklib@gmail.com

COPYRIGHT © 2021. 충남정보문화산업진흥원. All RIGHTS RESERVED.